Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

Hieronder wordt uitgelegd wat met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op onze website?

De verwerking van gegevens op deze website geschiedt door de exploitant van de website. De contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u onze website oproept). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verzamelen sommige gegevens om ervoor te zorgen dat onze website zonder fouten functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over bron, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht te vragen om correctie, blokkering of wissing van uw gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over gegevensbescherming kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het adres in het colofon. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Details vindt u in deze privacyverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking“.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en zogenoemde analyseprogramma‘s. Uw surfgedrag wordt altijd anoniem geanalyseerd; dit betekent dat uw surfgedrag niet tot u herleid kan worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Nadere informatie vindt u in deze privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u in deze privacyverklaring over de mogelijkheden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsregels en deze privacyverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de verzending van gegevens via internet (bijvoorbeeld per e-mail) veiligheidsrisico’s met zich mee brengt. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen oneigenlijk gebruik door derden.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

Popken Fashion Services GmbH
Am Waldrand 19
26180 Rastede

Telefoon: 0800 – 53 33 999
E-mail: kunden-service@popken.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen e.d.).

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

De verwerking van uw gegevens is vaak uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft hiervoor alleen maar een e-mail aan ons te sturen. De gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk, blijft rechtmatig.

Recht van bezwaar tegen gegevensverwerking in specifieke gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

Indien uw gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De rechtsgrond van een verwerking vindt u in deze privacyverklaring. Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing (recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG).

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthouder

In geval van een inbreuk op de AVG hebt u als betrokkene het recht een bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Dit recht bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of op grond van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan u zelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbare, machineleesbare vorm. Voor zover u rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wenst, gebeurt dit uitsluitend indien dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-beveiliging

Op deze website wordt omwille van de veiligheid en ter bescherming van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of vragen die u aan ons als exploitant van deze website sturen, gebruikgemaakt van een SSL- resp. TLS-beveiliging. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresbalk van uw browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in uw adresbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-beveiliging geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt, niet door een derde worden meegelezen.

Inzien, blokkeren, wissen en corrigeren

U hebt op grond van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en ontvanger(s) ervan alsmede over het doel van de gegevensverwerking. Ook hebt u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor andere vragen over persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het in het colofon genoemde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het in het colofon genoemde adres. U hebt in de volgende gevallen recht op beperking van de verwerking:

 • anneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij tijd nodig om dit te controleren. Zolang deze controle aan de gang is, hebt u het recht te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig geschiedde/geschiedt, kunt u in plaats van wissing vragen om beperking van de verwerking van uw gegevens.

 • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, hebt u het recht om in plaats van wissing te vragen om beperking van de verwerking van uw gegevens.

 • Wanneer u bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG hebt gemaakt, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt hebt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan - slechts met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclamemails

Bij dezen wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van onze in het colofon opgenomen contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De exploitant van deze website behoudt zicht uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van niet gewenste toezending van reclame, bijvoorbeeld door middel van spam.

3. Functionaris voor gegevensverwerking

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensverwerking

Wij hebben voor onze onderneming de volgende functionaris voor gegevensverwerking aangewezen:

Dr. Uwe Schläger
E-mailadres: datenschutz@popken.de

4. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Met cookies wordt onze website gebruikersvriendelijker, doelmatiger en veiliger gemaakt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde sessiecookies. Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze wist. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u onze website weer bezoekt.

U kunt u browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, cookies slechts in specifieke gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatische wissen van cookies bij het afsluiten van uw browser activeert. Wanneer u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn voor de elektronische communicatie of voor bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld winkelwagen), worden op basis van artikel 6, lid 1 punt f AVG opgeslagen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om onze diensten technisch zonder fouten en optimaal aan te kunnen bieden. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Serverlogbestanden

Wij verzamelen automatisch informatie en slaan deze op in zogenoemde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch aan ons worden gestuurd. Het gaat om:

 • browsertype en browserversie;

 • gebruikt besturingssysteem;

 • referrer URL

 • hostnaam van de gebruikte computer

 • tijd van de serveraanvraag

 • IP-adres

Wij voegen deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en een optimalisatie van onze website. Daarom moeten deze serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier een vraag stelt, worden uw gegevens uit het contactformulier inclusief de door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden en zelf eventueel iets te vragen. Wij geven deze gegevens zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van uw in het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt derhalve uitsluitend met uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons dan alleen maar een e-mail te sturen. De gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk, blijft rechtmatig.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijvoorbeeld na behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen, vooral bewaartermijnen, blijven onverlet.

Contact per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag inclusief alle hierin opgenomen persoonsgegevens (naam, vraag) bij ons opgeslagen en verwerkt om uw vraag te kunnen behandelen. Wij geven deze gegevens zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 1 punt b AVG voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of de verwerking noodzakelijk is om vóór de overeenkomst maatregelen te nemen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1 punt a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt. f AVG) omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een doelmatige behandeling van de aan ons gestelde vragen.

De gegevens die u aan ons verstrekt, blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijvoorbeeld na behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen, vooral bewaartermijnen, blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Dit is een webanalysedienst. Hiermee kan de gebruiker het rendement op investering "ROI" van advertenties meten en het gebruikersgedrag volgen met flash, video, websites en applicaties.

verwerking companies

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Doeleinden voor de verwerking

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Marketing

 • Analyse

Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Cookies

 • Pixel

 • JavaScript

 • Identificatie van apparaat

Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Klikpad

 • Datum en tijd van bezoek

 • Apparaatinformatie

 • Locatie gegevens

 • IP-adres

 • Bezochte pagina's

 • Verwijzer-URL

 • Browserinformatie

 • Hostnaam

 • Browsertaal

 • Browsertype

 • Schermresolutie

 • Besturingssysteem van het apparaat

 • Gebruikersinteractiegegevens

 • Gebruikersgedrag

 • Bezochte URL

 • Cookie-ID

Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Artikel 6, lid 1 s. 1 lit. a AVG

Locatie van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

De Bewaartermijn is afhankelijk van het type opgeslagen gegevens. Elke klant kan kiezen hoe lang Google Analytics gegevens bewaart voordat deze automatisch worden verwijderd.

Ontvangers van gegevens
 • Google Ireland Limited, Alphabet Inc., Google LLC

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Wij wijzen u erop dat deze dienst de gegevens kan doorgeven aan een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens worden verwerkt door Amerikaanse autoriteiten, voor controle- en bewakingsmaatregelen, mogelijk zonder rechtsmiddelen. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven. Voor meer informatie over de waarborgen verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder van de website of kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van de website.

Verenigde Staten van America,Singapore,Chili,Taiwan

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-out Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Opslaginformatie

Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt.

 • Maximum age of cookie storage: 2 jaren

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op onze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres en andere informatie nodig om te kunnen controleren of het opgegeven e-mailadres inderdaad van u is en of u akkoord gaat met toezending van onze nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet verzameld tenzij u dit wilt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de nieuwsbrief toe te sturen en geven deze niet aan derden door.

De gegevens die u invult in het aanmeldingsformulier voor onze nieuwsbrief, worden uitsluitend verwerkt met uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik hiervan voor toezending van onze nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden“ in onze nieuwsbrief. De gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk, blijft rechtmatig.

De gegevens die u aan ons verstrekt om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief en daarna gewist. Dit geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.

7. Plugins en tools

YouTube Video

Dit is een videospelerservice. Het kan door de gebruiker worden gebruikt om video's te bekijken, leuk te vinden, te delen, te becommentariëren en te uploaden.

verwerking companies

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Doeleinden voor de verwerking

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Video's weergeven

Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Cookies (als de privacy-verbeterde modus niet is geactiveerd)

Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Apparaatinformatie

 • IP-adres

 • Verwijzer-URL

 • Video's bekeken

Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Artikel 6, lid 1 s. 1 lit. a AVG

Locatie van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Ontvangers van gegevens
 • Alphabet Inc.

 • Google LLC

 • Google Ireland Limited

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Wij wijzen u erop dat deze dienst de gegevens kan doorgeven aan een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens worden verwerkt door Amerikaanse autoriteiten, voor controle- en bewakingsmaatregelen, mogelijk zonder rechtsmiddelen. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven. Voor meer informatie over de waarborgen verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder van de website of kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van de website.

Wereldwijd

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-out Link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Opslaginformatie

Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt.

 • Maximum age of cookie storage: 8 Maanden

Google Maps

Dit is een geïntegreerde kaartservice.

verwerking companies

Google Ireland Limited

Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Ireland

Doeleinden voor de verwerking

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Kaarten weergeven

Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • API's

Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Datum en tijd van bezoek

 • Locatie gegevens

 • IP-adres

 • URL

 • Gebruiksgegevens

 • Zoektermen

 • Geografische locatie

Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Artikel 6, lid 1 s. 1 lit. a AVG

Locatie van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Ontvangers van gegevens
 • Google Ireland Limited, Google LLC, Alphabet Inc

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Wij wijzen u erop dat deze dienst de gegevens kan doorgeven aan een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens worden verwerkt door Amerikaanse autoriteiten, voor controle- en bewakingsmaatregelen, mogelijk zonder rechtsmiddelen. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven. Voor meer informatie over de waarborgen verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder van de website of kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van de website.

Verenigde Staten van America,Singapore,Taiwan,Chili

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Opt-out Link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

 

reCAPTCHA

Dit is een dienst die controleert of gegevens door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd.

verwerking companies

Google ​Ireland​ Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Doeleinden voor de verwerking

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Bot-bescherming

 • Spam-preventie

 • Fraude-detectie

Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Scripts

Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Browsertaal

 • Browserplug-ins

 • Klikpad

 • Datum en tijd van bezoek

 • IP-adres

 • Gebruikersgedrag

 • Hoeveelheid tijd besteed aan een pagina

 • Gebruikersinvoer

 • Apparaatinformatie

 • Muisbewegingen

 • Geografische locatie

 • Besturingssysteem van het apparaat

Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a AVG

Locatie van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Ontvangers van gegevens
 • Alphabet Inc.

 • Google LLC

 • Google Ireland Limited

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Wij wijzen u erop dat deze dienst de gegevens kan doorgeven aan een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens worden verwerkt door Amerikaanse autoriteiten, voor controle- en bewakingsmaatregelen, mogelijk zonder rechtsmiddelen. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven. Voor meer informatie over de waarborgen verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder van de website of kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van de website.

Verenigde Staten van Amerika, Singapore, Taiwan, Chili

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Opslaginformatie

Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt.

 • Maximum age of cookie storage: 5 Maanden, 27 dagen

yumpu.com

Deze Service biedt een oplossing voor digitaal publiceren. Met deze service kan de gebruiker leesbare gedrukte publicaties maken en PDF-bestanden converteren naar flipbooks.

verwerking companies

i-magazine AG

Gewerbestrasse 5, 9444 Diepoldsau, Switzerland

Doeleinden voor de verwerking

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Functionaliteit

 • Optimalisatie

Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Cookies

Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Browserinformatie

 • Browsertaal

 • Contactinformatie

 • Datum en tijd van bezoek

 • Geboortedatum

 • Geografische locatie

 • Hostnaam van de computer die toegang heeft

 • IP-adres

 • Informatie besturingssysteem

 • Betalingsinformatie

 • Postadres

 • Verwijzer-URL

 • Gebruiksgegevens

 • Gebruikers-ID

Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a AVG

Locatie van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Ontvangers van gegevens
 • i-magazine AG

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

privacy@yumpu.com

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen: https://www.yumpu.com/en/info/privacy_policy

Cookie Policy of Processor: https://www.yumpu.com/en/info/cookie_policy

Softgarden

Popken Fashion Services GmbH maakt gebruik van softgarden, een onlinesollicitatietool van aanbieder softgarden e-recruiting GmbH. Wanneer u als sollicitant gebruik maakt van deze tool, verlaat u de website van Popken Fashion Services GmbH en gaat u naar de website van deze aanbieder. Nadere informatie vindt in het privacybeleid van softgarden, dat u hier kunt oproepen: Privacybeleid softgarden.

Softgarden

Dit is een wervingsdienst.

verwerking companies

softgarden e-recruiting GmbH

Tauentzienstraße, 14 10789 Berlin, Germany

Doeleinden voor de verwerking

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Wervend

Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Cookies

Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Browsertype

 • Browserversie

 • Besturingssysteem van het apparaat

 • IP-adres

 • Contactinformatie

 • Datum en tijd van aanvraag

 • Gegevens verstrekt via formulieren op de website

 • De overgedragen hoeveelheid gegevens.

Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a AVG

Locatie van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Ontvangers van gegevens
 • softgarden e-recruiting GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

datenschutz@softgarden.de

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen: https://softgarden.com/en/privacy-website/

Stand: 09.2020