Sfeerfoto: serverkast

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

Hieronder wordt uitgelegd wat met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op onze website?

De verwerking van gegevens op deze website geschiedt door de exploitant van de website. De contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u onze website oproept). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verzamelen sommige gegevens om ervoor te zorgen dat onze website zonder fouten functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over bron, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht te vragen om correctie, blokkering of wissing van uw gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over gegevensbescherming kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het adres in het colofon. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Details vindt u in deze privacyverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking“.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en zogenoemde analyseprogramma‘s. Uw surfgedrag wordt altijd anoniem geanalyseerd; dit betekent dat uw surfgedrag niet tot u herleid kan worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Nadere informatie vindt u in deze privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u in deze privacyverklaring over de mogelijkheden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsregels en deze privacyverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de verzending van gegevens via internet (bijvoorbeeld per e-mail) veiligheidsrisico’s met zich mee brengt. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen oneigenlijk gebruik door derden.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

Popken Fashion Services GmbH
Am Waldrand 19
26180 Rastede

Telefoon: 0800 – 53 33 999
E-mail: kunden-service@popken.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen e.d.).

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

De verwerking van uw gegevens is vaak uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft hiervoor alleen maar een e-mail aan ons te sturen. De gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk, blijft rechtmatig.

Recht van bezwaar tegen gegevensverwerking in specifieke gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

Indien uw gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De rechtsgrond van een verwerking vindt u in deze privacyverklaring. Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing (recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG).

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthouder

In geval van een inbreuk op de AVG hebt u als betrokkene het recht een bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Dit recht bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of op grond van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan u zelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbare, machineleesbare vorm. Voor zover u rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wenst, gebeurt dit uitsluitend indien dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-beveiliging

Op deze website wordt omwille van de veiligheid en ter bescherming van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of vragen die u aan ons als exploitant van deze website sturen, gebruikgemaakt van een SSL- resp. TLS-beveiliging. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresbalk van uw browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in uw adresbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-beveiliging geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt, niet door een derde worden meegelezen.

Inzien, blokkeren, wissen en corrigeren

U hebt op grond van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en ontvanger(s) ervan alsmede over het doel van de gegevensverwerking. Ook hebt u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor andere vragen over persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het in het colofon genoemde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het in het colofon genoemde adres. U hebt in de volgende gevallen recht op beperking van de verwerking:

  • anneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij tijd nodig om dit te controleren. Zolang deze controle aan de gang is, hebt u het recht te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig geschiedde/geschiedt, kunt u in plaats van wissing vragen om beperking van de verwerking van uw gegevens.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, hebt u het recht om in plaats van wissing te vragen om beperking van de verwerking van uw gegevens.
  • Wanneer u bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG hebt gemaakt, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt hebt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan - slechts met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclamemails

Bij dezen wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van onze in het colofon opgenomen contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De exploitant van deze website behoudt zicht uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van niet gewenste toezending van reclame, bijvoorbeeld door middel van spam.

3. Functionaris voor gegevensverwerking

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensverwerking

Wij hebben voor onze onderneming de volgende functionaris voor gegevensverwerking aangewezen:

Dr. Uwe Schläger
E-mailadres: datenschutz[at]popken.de

4. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Met cookies wordt onze website gebruikersvriendelijker, doelmatiger en veiliger gemaakt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde sessiecookies. Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze wist. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u onze website weer bezoekt.

U kunt u browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, cookies slechts in specifieke gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatische wissen van cookies bij het afsluiten van uw browser activeert. Wanneer u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn voor de elektronische communicatie of voor bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld winkelwagen), worden op basis van artikel 6, lid 1 punt f AVG opgeslagen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om onze diensten technisch zonder fouten en optimaal aan te kunnen bieden. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Serverlogbestanden

Wij verzamelen automatisch informatie en slaan deze op in zogenoemde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch aan ons worden gestuurd. Het gaat om:

  • browsertype en browserversie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • referrer URL
  • hostnaam van de gebruikte computer
  • tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Wij voegen deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en een optimalisatie van onze website. Daarom moeten deze serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier een vraag stelt, worden uw gegevens uit het contactformulier inclusief de door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden en zelf eventueel iets te vragen. Wij geven deze gegevens zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van uw in het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt derhalve uitsluitend met uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons dan alleen maar een e-mail te sturen. De gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk, blijft rechtmatig.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijvoorbeeld na behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen, vooral bewaartermijnen, blijven onverlet.

Contact per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag inclusief alle hierin opgenomen persoonsgegevens (naam, vraag) bij ons opgeslagen en verwerkt om uw vraag te kunnen behandelen. Wij geven deze gegevens zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 1 punt b AVG voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of de verwerking noodzakelijk is om vóór de overeenkomst maatregelen te nemen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1 punt a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt. f AVG) omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een doelmatige behandeling van de aan ons gestelde vragen.

De gegevens die u aan ons verstrekt, blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijvoorbeeld na behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen, vooral bewaartermijnen, blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Op deze website wordt gebruikgemaakt van functies van webanalysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van deze website door u kan worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie wordt altijd naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics en het gebruik van dit analysetool geschieden op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de analyse van uw gedrag als gebruiker om onze website en onze reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort voordat het naar de VS wordt gezonden. Uw IP-adres wordt slechts in bijzondere gevallen volledig naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om het gebruik van onze website door u te analyseren, om reports samen te stellen over de activiteiten op onze website en om andere diensten aan ons te leveren die verband houden met het gebruik van deze website en van internet. Het IP-adres dat voor Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser Plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware op een bepaalde manier in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door de cookies worden gegenereerd over het gebruik van deze website door u (inclusief uw IP-adres) naar Google worden gestuurd en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Gegevensregistratie voorkomen

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Er wordt dan een optoutcookie geplaatst, waardoor uw gegevens niet meer worden geregistreerd wanneer u onze website weer bezoekt.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerkersovereenkomst

Wij hebben met Google een overeenkomst betreffende gegevensverwerking gesloten en houden ons aan alle strenge regels van de Duitse toezichthouders bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de functie “demografische gegevens” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld waarin gegevens over uw leeftijd, geslacht en interesses worden opgenomen. Deze gegevens zijn afkomstig van doelgerichte reclame van Google en van bezoekergegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot een bepaalde persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics over het algemeen voorkomen; zie hierboven onder “Gegevensregistratie voorkomen”.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op onze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres en andere informatie nodig om te kunnen controleren of het opgegeven e-mailadres inderdaad van u is en of u akkoord gaat met toezending van onze nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet verzameld tenzij u dit wilt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de nieuwsbrief toe te sturen en geven deze niet aan derden door.

De gegevens die u invult in het aanmeldingsformulier voor onze nieuwsbrief, worden uitsluitend verwerkt met uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik hiervan voor toezending van onze nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden“ in onze nieuwsbrief. De gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk, blijft rechtmatig.

De gegevens die u aan ons verstrekt om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief en daarna gewist. Dit geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.

7. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op onze website wordt gebruikgemaakt van plugins van de website YouTube. Deze website wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers op deze website opslaat voordat zij naar een video kijken. Ondanks de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus is het echter niet per definitie uitgesloten dat gegevens worden doorgegeven aan partners van YouTube. YouTube brengt bijvoorbeeld een verbinding tot stand met het DoubleClick-netwerk van Google, ook al kijkt u niet naar een video.

Zodra u een video van YouTube op onze website start, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Aan de server van YouTube wordt dan meegedeeld welke pagina’s van ons u hebt bezocht. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan nadat u een video hebt gestart. Met deze cookies kan YouTube informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te registreren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze wist.

Na het starten van een video van YouTube kunnen nog andere gegevensverwerkingen plaatsvinden, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube geschiedt in het belang van een aansprekende presentatie van ons onlineaanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in haar privacyverklaring onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Op deze website wordt via een API gebruikgemaakt van de kaartendienst Google Maps. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt altijd naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed hierop.

Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aansprekende presentatie van ons onlineaanbod en om de plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden die op onze website worden genoemd. Dit is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Nadere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

Nadere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of gegevens op onze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) worden ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. reCAPTCHA analyseert uw gedrag aan de hand van verschillende kenmerken. De analyse begint automatisch zodra u op de website komt. Voor deze analyse selecteert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, duur van uw bezoek aan onze website of uw muisbewegingen). De gegevens die bij de analyse worden geregistreerd, worden doorgestuurd aan Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. U wordt er niet op gewezen dat een analyse wordt uitgevoerd.

De gegevensverwerking geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze website te beschermen tegen oneigenlijke geautomatiseerde bespieding en SPAM.

Nadere informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Algolia

Het zoeken naar inhoud op onze website gebeurt met behulp van Algolia. Zoekopdrachten worden uitgevoerd met onmiddellijke visuele feedback en typotolerantie. Deze dienst heeft daarom toegang tot de zoekopdrachten die u in uw browser invoert. Hierbij wordt in ieder geval het IP-adres van de browser van uw eindapparaat opgeslagen. Nadere informatie vindt u in het privacybeleid van Algolia, dat u hier kunt oproepenHet zoeken naar inhoud op onze website gebeurt met behulp van Algolia. Zoekopdrachten worden uitgevoerd met onmiddellijke visuele feedback en typotolerantie. Deze dienst heeft daarom toegang tot de zoekopdrachten die u in uw browser invoert. Hierbij wordt in ieder geval het IP-adres van de browser van uw eindapparaat opgeslagen. Nadere informatie vindt u in het privacybeleid van Algolia, dat u hier kunt oproepen Privacybeleid Algolia.

Softgarden

Popken Fashion Services GmbH maakt gebruik van softgarden, een onlinesollicitatietool van aanbieder softgarden e-recruiting GmbH. Wanneer u als sollicitant gebruik maakt van deze tool, verlaat u de website van Popken Fashion Services GmbH en gaat u naar de website van deze aanbieder. Nadere informatie vindt in het privacybeleid van softgarden, dat u hier kunt oproepen: Privacybeleid softgarden.


Stand: 20.08.2018

Ausbildung 2020 Jobs